SE2 Binh Thuan – Nha Trang

Loại tàu: Trains from Binh Thuan to Nha Trang
Điểm đi: Binh Thuan
Điểm đến: Nha Trang
Giờ đi: 22:55
Giờ đến: 03:13
Giá ghế ngồi mềm: 17$
Giá giường cứng 1: 22$
Giá giường cứng 2: 22$
Giá giường cứng 3: 19$
Giá giường mềm 1: 24$
Giá giường mềm 2: 24$
Mô tả ngắn: