SE2 Da Nang – DH

Loại tàu: Trains from Da Nang to Dong Hoi
Điểm đi: Da Nang
Điểm đến: Dong Hoi
Giờ đi: 12:46
Giờ đến: 18:30
Giá ghế ngồi mềm: 18$
Giá giường cứng 1: 23$
Giá giường cứng 2: 23$
Giá giường cứng 3: 20$
Giá giường mềm 1: 25$
Giá giường mềm 2: 25$
Mô tả ngắn: